Zertifizierungen

Zertifikat

Sachkunde-Lehrgang: Pferdehaltung und Pferdetransport

Produktschulung

Bunny Tierernährung GmbH

Diplom - Patura KG

Stall- und Weidetechnik für Pferde

Diplom Patura KG

Elektrozauntechnik für Pferde

Josera

Premiumseminar Ernährung